Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities/Toepasselijkheid

Definities

Klant: De (rechts)persoon met wie www.researchchempro.nl een overeenkomst heeft gesloten.
Producten: De producten die worden aangeboden op de website van www.researchchempro.nl
Website/webshop: www.researchchempro.nl
Overeenkomst: De overeenkomst tussen www.researchchempro.nl en de klant op grond van de producten die de klant bij www.researchchempro.nl heeft besteld via de webshop.

 

Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van onze webshop www.researchchempro.nl zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van onze webshop worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van onze webshop ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen in onze webshop zijn vrijblijvend en onze webshop behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door onze webshop. Onze webshop is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt onze webshop dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

 

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie dezelfde dag als factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, Wij leveren alleen binnen Nederland.

3.3 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces.

3.4 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren, echter na betaling is de bestelling bindend.

 

Artikel 4. Levering

4.1 De door onze webwinkel opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

 

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan onze webwinkel verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de verzending op u over.

 

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele industriële en eigendomsrechten welke rusten op de door onze webshop geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2 Onze webshop garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

 

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de
overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u onze webwinkel daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen na de aflevering –  althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was – schriftelijk of via e-mail gemotiveerd kennis te geven. U mag 10 % van uw order als onderzoeksmateriaal gebruiken. Echter wel gemaximeerd tot 150 mg of 2 pellets.  Wij zullen dan 100 % van uw order vergoeden. Ook vergoeden wij uw verzendkosten voor het eventueel retourneren van uw bestelling. Bij het retourneren van een lagere hoeveelheid vergoeden wij u naar rato van de ontvangen producten.

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft onze webwinkel de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

7.3. U bent aansprakelijk voor het voldoen aan de regelgeving geldend voor het door u opgegeven afleveradres. U vrijwaart hierbij Researchchempro van alle aansprakelijkheid in deze.

 

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en onze webwinkel, dan wel tussen onze webwinkel en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en onze webwinkel, is onze webwinkel niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van onze webwinkel.

 

Artikel 9. Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft onze webwinkel ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat onze webwinkel gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan onze webwinkel kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Artikel 10. Diversen

10.1 Indien u aan onze webwinkel schriftelijk opgave doet van een adres, is onze webwinkel gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan onze webwinkel schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

10.2 Wanneer door onze webwinkel gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat onze webwinkel deze voorwaarden soepel toepast.

10.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met onze webwinkel in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door onze webwinkel vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.4 Onze webwinkel is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

 

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands en Europees recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. De producten worden verstuurd met PostNL. Enige vertraging of het niet aankomen, dan wel beschadiging van de levering Kunnen wij niet voor aansprakelijk worden gesteld. Wel kunnen we samen tot een oplossing komen.

www.researchchempro.nl zal een briefpost verzenden onder een totaal bedrag van 50 euro waarbij de verzendkosten voor u gratis zijn. Voor track & trace dient u dan 5 euro toe te voegen aan uw overschrijving en dit te vermelden in de opmerkingen. Een bestelling waarde van 50 euro exclusief verzendkosten en meer zal GRATIS verstuurd worden met de brievenpost van PostNL dat beschikt over een tracking code.

11.3 Wij kunnen alleen herzenden als is bewezen dat het pakketje niet aangekomen is op het door de klant aangegeven adres. Dit geld alleen bij pakketten die traceerbaar zijn door middel van tracking code.

11.4 Wij zijn niet aansprakelijk voor het invullen van het adres. U als klant vult een adres in en wij gebruiken dat adres om daar de zending heen te sturen. Is het adres verkeerd of ontbreekt hier iets, dan is dat nooit aan ons te verwijten en is dat het probleem van u als klant. Het is maar dat het even duidelijk voor u is.

 

Extra voorwaarden

12. Door het plaatsen van een bestelling in onze webshop ga je akkoord met de onderstaande regels en voorwaarden.

12.1 Voor alle producten besteld bij onze research chemicals shop dien je 18 jaar of ouder te zijn., Door deze producten in je bestelling op te nemen bevestig je dat je de minimum leeftijd van 18 jaar reeds hebt bereikt. Bij twijfel kan een kopie van je identiteitsbewijs worden gevraagd.

12.2 Het aanschaffen van producten via deze research chemicals website geschied geheel op eigen risico. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade welke voortvloeit uit gebruik van geleverde producten.

12.3 U heeft de informatie pagina over het product zorgvuldig doorgelezen en begrepen. Volg alle aanwijzingen over het product die op onze website staan, en neem alle waarschuwingen in acht.

12.4 Je bent persoonlijk verantwoordelijk voor de zorg over bestelde producten. Bewaar ze op een veilige plaats, buiten bereik van kinderen, huisdieren en mensen met een verlaagd beoordelingsvermogen.

12.5 Al onze producten zijn beslist niet voor menselijke consumptie en dienen ten allen tijde buiten het bereik van kinderen en dieren en mensen die minder toerekeningsvatbaar zijn te worden gehouden.

12.6 Al onze producten worden uitsluitend verkocht voor RESEARCH DOELEINDEN.  Wij zijn dan ook niet aansprakelijk bij gebruik voor andere doeleinden dan voorgenoemde.

12.7 Iedereen die in onze webshop koopt dient 18 jaar of ouder te zijn. Bij twijfel kunnen wij een order annuleren, en of om identiteit gegevens vragen.

12.8 Wij zijn nooit aansprakelijk voor gevolgen die voortvloeien uit ander gebruik dan hier boven is genoemd. Bij research gaan wij er derhalve van uit dat u over voldoende kennis beschikt om dit te doen.

12.9 U verklaart dat u op de plaats van bestemming legaal gebruik kan maken van de door ons geleverde producten

12.10 U verklaart nooit en te nimmer een verklaring ten nadele van Researchchempro.nl en haar verantwoordelijke(n) en/of werknemers af te leggen. Met andere woorden, elke levering aan u valt geheel onder uw eigen verantwoordelijkheid. 

 

Bij eventuele vragen en of opmerkingen over research chemicals kopen bij Researchchempro.nl of deze algemene voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen via researchchempro(@)tutanota.com.

Researchchempro is een handelsnaam van RCongress B.V.

Herewith you declare to have accepted and read our terms and conditions